• risk+analizi+istanbul
 • risk değerlendirmesi
 • risk analizi firma
 • risk analizi istanbul
 • osgb+istanbul
 • 6331 kanun
 • risk analiz formu
 • apartman risk analizi
 • osgb+istanbul+tuzla
 • apartman+risk+analizi
 • değerlendirme
 • risk
 • konu listesi

Osgb lerde Kimler Çalışır

osgb+lerde+kimler+çalışır
OSGB Çalışanları
Ortak Sağlık Güvenlik Birimi Çalışanları
İşyeri hekimi, İş güvenliği uzmanı ve yardımcı sağlık personeli dir.
Osgb Çalışanları bunlardır.
OSGB lerde Kimler Çalışır

OSGB nin Açılımı Nedir?

osgb+açılımı+nedir
OSGB kısaltması
'Ortak Sağlık Güvenlik Birimi'
Kelimelerinin Baş Harfleridir.
Yani OSGB nin Açılımı
Ortak Sağlık Güvenlik Birimi dir.

osgb Nedir?

OSGB Nedir?

osgb+nedir
OSGB ’ler, İş Sağlığı ve Güvenliği
konularında şirketlerin yükümlülüklerini
yerine getirmelerinde yardımcı olmak
üzere Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş
uzman kuruluşlardır.

Risk Analizi hizmeti

Risk Analizi Hizmeti Nasıl Yapılır


Risk Analiz hizmeti sırasında önce bilgi varlıklarının envanteri çıkartılır, yapılan özel bir elemenin ardından tehditler, zayıf noktalar ve bunlara karşılık gelen riskler belirlenir.

risk+analizi+hizmeti
Risklerin sıralanmasının ardından, öncelikli riskler belirlenir ve alınması gereken önlemlere karar verilir. Amaç, risklerin tanımlanması, gerekli tedbirlerin alınmasını ön plana çıkaran bir risk analizi projesini başlatmaktır.Bu çalışmalar sırasında oluşturulan risklerin izlenmesi ve ölçülmesi ile ilgili teknikler, alınacak önlemlerin yeterliliğini denetlemek için anahtar görev görmektedir.


Yapılan Risk Analizini gerçekçi kılan en önemli faktör ise, bu çalışmanın her aşamasında fayda/maliyet dengesini gözetmek ve bu konuda yapılacak optimizasyondur.
Haziran 2003 tarihinde ise 4857 sayılı yeni İş Kanunu yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. Avrupa Birliği uyum sürecine hazırlık amaçları da dikkate alınarak hazırlanan yeni iş kanunuyla bir takım yenilikler getirilmiş ve yeni bir anlayış kazandırılmıştır. Bu anlamda yayımlanan yönetmeliklerden en önemlisi kuşkusuz İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğidir.


risk+analizi+hizmeti+istanbulDaha önce adı dillendirilmeyen Risk Analizi ve Risk Değerlendirmesi terimlerine bir çok yönetmelikte yer verilmiştir. İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinde ise 26 kez tekrarlanan Risk Analizi ve Risk Değerlendirmesi'nin ne denli önemli olduğu ortadadır. Herhangi bir kuruluşun başarısı ve sürekliliği için etkin bir risk yönetimi prosesinin işliyor olması hayati önem taşımaktadır. Kurumsal değerlerin korunması ve verimliliğin sağlanabilmesi; yapılan yatırımların ve hedeflere uygunluğunun denetimini ve gerekli kontrollerin kurum içine yerleştirilerek uygulanmasını gerektirir.

Yapılan yatırımlarda amaç hep en yüksek sonucun alınmasıdır. Risk Analizi , bilgi güvenliğine yapılacak yatırımların öncelikli konulara yöneltilmesi için gerçekleştirilir.


Risk Analiz hizmeti sırasında önce bilgi varlıklarının envanteri çıkartılır, yapılan özel bir elemenin ardından tehditler, zayıf noktalar ve bunlara karşılık gelen riskler belirlenir. Risklerin sıralanmasının ardından, öncelikli riskler belirlenir ve alınması gereken önlemlere karar verilir. Amaç, risklerin tanımlanması, gerekli tedbirlerin alınmasını ön plana çıkaran bir risk analizi prosesini başlatmaktır. Bu çalışmalar sırasında oluşturulan risklerin izlenmesi ve ölçülmesi ile ilgili teknikler, alınacak önlemlerin yeterliliğini denetlemek için anahtar görev görmektedir.

Yapılan Risk Analizini gerçekçi kılan en önemli faktör ise, bu çalışmanın her aşamasında fayda/maliyet dengesini gözetmek ve bu konuda yapılacak optimizasyondur.

Risk analizi konusunda yeni yaklaşıma göre işverenler, işyerlerinde sağlık ve güvenlik yönünden risk analizi yaptırmakla yükümlüdürler. İşveren risk analizi sonucuna göre alınması gerekli koruyucu önlemlere ve kullanılması gerekli koruyucu ekipmana karar verir. Şirketimiz risk analizi çalışmaları ve raporlaması için işyerinin risk grubuna ve çalışan sayısına göre en uygun çözümleri sunmaktadır. Risk analizi uygulamaları Uzman Mühendislerimiz tarafından özenle hazırlanmaktadır.Risk analizi belge niteliği taşıdığından uygulama yapılan işin özelliğine göre konunun uzmanları tarafından yapılması gereken bir ekip çalışmasıdır. Risk analizi hakkında daha geniş bilgi için lütfen Danışmanlık hizmetlerimiz altındaki Risk Değerlendirmesi bölümünü okuyunuz veya bize tel&mail yolu ile ulaşınız.

Öte yandan 20. yüzyılda artan çevre kirliliği, doğal kaynakların zarar görmesi, yaşanan büyük endüstriyel kazalar kamuoyunda bir duyarlılık yarattı ve hafızalarımızdan silinemeyecek olaylar yaşandı. Standartların geliştirilmesi ile devam eden bu süreçte, risk analizi, risk yönetimi, risk değerlendirmesi, ve risk iletişimi gibi kavramlar önem kazandı.Günümüzde İş Sağlığı ve Güvenliği dahil olmak üzere hemen hemen her alanda uygulanan risk yönetimi, genel olarak başlıca 5 adımdan oluşur:


 1. Tehlikelerin tanımlanması
 2. Risklerin değerlendirilmesi
 3. Koruyucu önlemlerin geliştirilmesi
 4. Önlemlerin uygulanması
 5. İzleme ve kontrol


Konuya uygun bir metodoloji seçerek gerçekleştirdiğimiz analiz çalışmalarımızın temelini tehlikelerin tespit edilmesi oluşturmaktadır.
Tehlikelerin ve tehlike kaynaklarının doğru tespit edilmesi sürecini belirleyen asıl unsurlar ise, analizi gerçekleştiren ekibin konu hakkındaki bilgisi, deneyimi ve risk yönetim terminolojisine olan hakimiyetidir.

Bugüne dek gerçekleştirdiğimiz çalışmalar sonucu, kendi alanımızdaki başvuru kaynakları arasında yer almanın gururunu taşıyoruz.

Olumsuz işyeri koşulları, ürün ve malzeme kaybına, iş ekipmanlarının hasar görmesine neden olabildiği gibi, şirketlerin en önemli kapitali olan kalifiye çalışanlarının yaralanmalarına, hastalanmalarına, uzuvlarını kaybetmelerine hatta ve hatta ölümlerine de neden olabilir.
İş Kanunu'nda da belirtildiği gibi, olumsuz çalışma ortamlarını tespit edebilmek ve gereken önlemleri alıp, böyle ortamları sağlıklı ve güvenli kılabilmek için Risk Değerlendirmesi (analizi) yapılmalıdır.


Risk Değerlendirmesi (analizi) tüm mesleklerdeki çalışma alanlarını kapsamaktadır.

Risk Değerlendirmesi Yapmanın Faydaları:


 • Tehlikelerin tanınması,
 • Risklerin önceden belirlenmesi,
 • alışanlar için güvenli ortam tesisi,
 • Kazaların önlenmesi ile kayıpların azaltılması,
 • Kalite ve Verim artışı sağlanması,
 • Uluslar arası saygınlık,
 • Proaktif yaklaşım uygulama ve acil durumlara hazır olma,
 • Sorumlulukların belirlenmesi ve görev paylaşımı.Risk Değerlendirmesi faaliyetleri işverene aşağıdaki konularda fayda sağlar.
Karar vermede sistematik ve mantıksal bir yaklaşım sağlar.
Karmaşık karar sorunlarında seçeneklerin ayrıntılı bir analizi olanaklı kılar.
Karar vericinin risk ve belirsizlikle gerçekçi bir biçimde karşı karşıya gelmesini sağlar.
Örgüt içinde iletişime yardımcı olur.
Bir karar sorunu için ne kadar bilgi toplanacağının karar vericiler tarafından belirlenmesini sağlar.
Karar vermede yargı ve sezgiyi ön plana çıkartır.

risk+analizi+hizmeti

Risk Değerlendirmesi Nedir

Risk Değerlendirmesi Nedir

Risk+Değerlendirmesi+nedir
İş Yeri Tehlike Sınıfı Ne olursa olsun iş yerinde 50'den az veya çok çalışan olsun olmasın Tüm işletmelerin Risk Değerlendirmesi Yaptırması (Risk Değerlendirmesi) için Süre veya kademeli geçiş söz konusu olmadığından,
iş Kanunun 10.Maddesi Gereğince iş sağlığı ve Güvenliği Yönünden risk Değerlendirmesi yapmakla Yükümlüdür.
Yükümlülük Tüm işverenler için 01.01.2013 tarihi itibariyle başlamıştır.Aksi Halde Yasanın 26 ncı maddesinin, 1. Fıkrasının ç) bendine göre: Yasanın 10 uncu maddesinin birinci fıkrasına göre risk değerlendirmesi yapmayan veya yaptırmayan işverene 3000 tl (üçbin) Türk Lirası, Aykırılığın Devam Ettiği her ay için 4.500 (Dörtbin beşyüz) Türk Lirası ödenmesine Hükmeder.

Risk Analizi Nedir

Risk Analizi Nedir

Risk+Analizi+nedir
İş Yeri Tehlike Sınıfı Ne olursa olsun iş yerinde 50'den az veya çok çalışan olsun olmasın Tüm işletmelerin Risk Değerlendirmesi Yaptırması (Risk Analizi) için Süre veya kademeli geçiş söz konusu olmadığından,
iş Kanunun 10.Maddesi Gereğince iş sağlığı ve Güvenliği Yönünden risk Değerlendirmesi yapmakla Yükümlüdür.
Yükümlülük Tüm işverenler için 01.01.2013 tarihi itibariyle başlamıştır.Aksi Halde Yasanın 26 ncı maddesinin, 1. Fıkrasının ç) bendine göre: Yasanın 10 uncu maddesinin birinci fıkrasına göre risk değerlendirmesi yapmayan veya yaptırmayan işverene 3000 tl (üçbin) Türk Lirası, Aykırılığın Devam Ettiği her ay için 4.500 (Dörtbin beşyüz) Türk Lirası ödenmesine Hükmeder.

osgb istanbul Tuzla

OSGB İstanbul Tuzla

osgb+istanbul+tuzlaİstanbul Anadolu Yakasının En büyük özel Hastanesi Olan Emsey Hospital Bünyesinde istanbul ili Pendik ilçesi de Emsey Hospital Yanında merkez Ofisinde Uzman İşyeri Hekimleri Çevre Sağlığı eğitmenleri ve uzmanlar çevre mühendisleri ile hizmet veren
mobilOSGB Tuzla ve civarı ilçe ve illere de hizmet vermektedir.
Tuzlada Risk Analizi, İşyeri hekimliği, Risk Değerlendirme raporu, işe giriş sağlık raporu belgesi, iş güvenliği sertifikası, ve diğer OSGB Ortak sağlık Güvenlik Birimi Hizmetlerimiz için sayfamızın Başlığında Bulunan teklif formu bağlantısı ile
iletişim telefon numarasından bizleri arayabilirsiniz. size bir telefon kadar yakınız.

osgb+istanbul+tuzla
OSGB İSTANBUL TUZLA


Risk Analizi istanbul Pendik

Risk analizi İstanbul Pendik

risk+analizi+pendikİstanbul Anadolu Yakasının En büyük özel Hastanesi Olan Emsey Hospital Bünyesinde istanbul ili Pendik ilçesi de Emsey Hospital Yanında merkez Ofisinde Uzman İşyeri Hekimleri Çevre Sağlığı eğitmenleri ve uzmanlar çevre mühendisleri ile hizmet veren
mobilOSGB Pendik ve civarı ilçe ve illere de hizmet vermektedir.
Pendikte Risk Analizi, İşyeri hekimliği, Risk Değerlendirme raporu, işe giriş sağlık raporu belgesi, iş güvenliği sertifikası, ve diğer OSGB Ortak sağlık Güvenlik Birimi Hizmetlerimiz için sayfamızın Başlığında Bulunan teklif formu bağlantısı ile
iletişim telefon numarasından bizleri arayabilirsiniz. size bir telefon kadar yakınız.RİSK ANALİZİ DEĞERLENDİRMESİ İSTANBUL Pendik
Tehlike ve risk ne demektir

Tehlike; zarar verme potansiyeline sahip herhangi bir şey. Tehlikeler insana, mala ve prosese etki edebilir; Kazalara ve hastalıklara, ürün kaybına, makine hasarlarına, vb. sebep olabilir.

Mesleki risk; bir tehlikeye maruziyet sonucu ölüm, yaralanma ya da bir hastalığın meydana gelme olasılı ğının ve şiddetinin bileşkesine işaret eder.

30/06/2012 tarihinde yürürlüğe giren 6331 sayılı İş sağlığı ve güvenliği kanunu tehlike sınıfına ve çalışan sayısına bakılmaksızın tüm iş yerlerine risk değerlendirmesi yapılması çalışanlara temel iş sağlığı ve iş güvenliği eğitimi verilmesi ve acil durum eylem planı yapılması zorunluluğunu getirmiş bununla ilgili de ciddi denebilecek maddi cezalar ve yaptırımları beraberinde yürürlüğe konulmuştur

Mesleki risklerin değerlendirilmesinde temel amaç, çalışanların sağlığının korunması ve güvenliklerinin sağlanmasıdır. Risk değerlendirme, işle ilgili faaliyetlerden kaynaklanan ve çalışanlara ve çevreye olabilecek olası zararların en aza indirilmesine yardım eder. Risk değerlendirme aynı zamanda işinizin verimli ve rekabet edebilir olmasına katkı sağlar.Risk Analizi değerlendirmesi aşağıdaki adımları kapsamaktadır: • Risk ve tehlikelerin tanımı
 • Risk ve tehlike yönetimi
 • İşletmenizde var olan ve olabilecek risklerin analizi
 • Risk yönetimi ile ilgili organizasyonun oluşturulması
 • Uygun risk metodunun seçilmesi ve risk seviyeleri
 • İş yeri risk kontrol sistemlerinin kurulması
 • Risk analiz ekiplerinin kurulması
 • Belirlenen risklere karşı gerekli tedbirlerin ele alınması ve uygulanması
 • Risk yönetimi için etkin kontrol ve denetim mekanizmasının işletme içerisinde uygulanabilir ve işler olması


MobilOsgb olarak yapmış olduğumuz hemen hemen her sektördeki sayısız risk analizleri ve konusunda uzman kadromuz ile risk değerlendirmesi,temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri ve acil durum eylem planlarınızı ilgili yönetmelikler ışığında kurumsal ve profesyonelce yapmayı taahhüt ediyor ve bu çalışmalar ile ilgili bizlerden de görüş almanızı bekliyoruz.

risk+analizi+istanbul+pendik
Risk Analizi istanbul Pendik Tel:378 44 55


Ahmetyesevi Bahçelievler Ballıca Köyü Batı Mahallesi Çamçeşme Çamlık Çınardere Doğu Dumlupınar Emirli Köyü Ertuğrulgazi Esenler Esenyalı risk analiz belgesi Fatih Fevziçakmak Göçbeyli Köyü Güllübağlar Güzelyalı Harmandere Kavakpınar Kaynarca Kurna Köyü Kurtdoğmuş Köyü Kurtköy risk değerlendirmesi Orhangazi Orta Ramazanoğlu Sanayi Mah. Sapanbağlar Sülüntepe Şeyhli Velibaba Yayalar mahallesi Yenimahalle Yenişehir Yeşilbağlar